Метадычная падтрымка кіраўнікоў і педагагічных работнікаў устаноў дашкольнай адукацыі па ажыццяўленні супрацоўніцтва з сем’ямі выхаванцаў

Андрэйчыкава, Л. Метадычная падтрымка кіраўнікоў і педагагічных работнікаў устаноў дашкольнай адукацыі па ажыццяўленні супрацоўніцтва з сем’ямі выхаванцаў / Людміла Андрэйчыкава // Пралеска. — 2018. — № 11. — С. 12. 

Сям’я — галоўны інстытут выхавання ча-лавека. Сямейнае выхаванне дзяцей — гэта сістэма выхаваўчых і адукацыйных працэсаў, якая рэгулюецца пэўнымі традыцыямі i нормамі, прынятымі ва ўмовах асобнай сям’і, і рэалізуецца сіламі ўсіх яе членаў.

Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі арыентуе педагагічных работнікаў на партнёрскія стасункі, супрацоўніцтва і сатворчасць з бацькамі. У працэсе такога ўзаемадзеяння ўдасканальваецца педагагічная’ пазіцыя бацькоў і педагагічных работнікаў, фарміруецца адзінства поглядаў на навучанне і выхаванне дзіцяці. Ад кіраўніка і педагагічных работнікаў шмат у чым залежыць, якія ўражанні складуцца ў бацькоў аб установе дашкольнай адукацыі, ці захочуць яны стаць партнёрамі і ў выхаванні дзяцей або будуць толькі спажыўцамі адукацыйных паслуг.

Метадычная падтрымка кіраўнікоў і педагагічных работнікаў устаноў дашкольнай адукацыі па арганізацыі супрацоўніцтва з сем’ямі выхаванцаў у Магілёўскай вобласці ажыццяўляецца праз павышэнне кваліфікацыі, мерапрыемствы міжкурсавога перыяду, аба-гульненне і распаўсюджанне эфектыўнага педагагічнага вопыту.

Для тэарэтычнай падрыхтоўкі і пашырэння ведаў педагагічных работнікаў устаноў дашкольнай адукацыі па пытаннях узаемадзеяння з сем’ямі выхаванцаў у навучальныя праграмы павышэння кваліфікацыі ўключаюцца такія тэмы, як «Сістэмны падыход да супрацоўніцтва педагагічных работнікаў устаноў дашкольнай адукацыі з сем’ямі выхаванцаў», «Сацыяльна-педагагічная падтрымка і аказанне дапамогі дзецям, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспеч-ным становішчы», «Сацыяльны і педагагічны аспекты ўзаемадзеяння ўстановы адукацыі і сям’і», «Шляхі рэалізацыі сістэмнага падыходу ў арганізацыі педагагічнай падтрымкі дзіцяці і яго сям’і».

Пры арганізацыі мерапрыемстваў дадатковай адукацыі дарослых прыярытэтнымі з’яўляюцца такія формы, як семінар-практыкум, семінар-нарада, майстар-клас, панарама вопыту, конкурсы, выставы. Напрыклад, з мэтай знаёмства з сучаснымі дасягненнямі педагагічнай навукі і практыкі праводзіўся майстар-клас для намеснікаў загадчыкаў па асноўнай дзейнасці «Інтэрактыўныя формы ўзаемадзеяння ўстановы дашкольнай адукацыі з сям’ёй у сучасных сацыякультурных умовах: навука практыцы», семінар-нарада для спецыялістаў, якія курыруюць пытанні дашкольнай адукацыі «Адзінства адукацыі, навукі і практыкі ў пытаннях узаемадзеяння з сем’ямі выхаванцаў і бліжэйшым соцыумам». З мэтай павышэння ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці кіраўнікоў і педагагічных работнікаў устаноў дашкольнай адукацыі па ажыццяўленні ўзаемадзеяння з сем’ямі выхаванцаў быў праведзены семінар-практыкум «Мадэль фарміравання эфектыўнага бацькоўства як умовы сацыяльнага дабрабыту выхаванцаў установы дашкольнай адукацыі».

Такая форма правядзення мерапрыемстваў міжкурсавога перыяду, як панарама вопыту, дазваляе дэманстраваць педагагічныя знаходкі ўстаноў адукацыі. Так, яслі-сад № 48 г.Магілёва ў рамках панарамы вопыту «Далучэнне дзяцей дашкольнага ўзросту да ідэй алімпійскага руху ў працэсе фізічнага выхавання» прадставіў праект «Віват, Алімпіяда», адной з задач якога было фарміраванне цікавасці бацькоў і дзяцей да фізкультуры і спорту для захавання і ўмацавання здароўя выхаванцаў.

Абласны агляд-конкурс адукацыйных праектаў устаноў дашкольнай адукацыі «Педагогі і бацькі: супрацоўніцтва ў інтарэсах дзіцяці» быў накіраваны на выяўленне эфектыўнага вопыту работы з сем’ямі выхаванцаў.

У адукацыйным праекце «Педагагічная падтрымка няпоўных сем’яў ва ўмовах установы дашкольнай адукацыі» ясляў-сада № 3 г.Магілёва прадстаўлена мадэль фарміравання станоўчых адносін да сям’і ў выхаванцаў з няпоўных сем’яў.

Патэнцыял сям’і па фарміраванні каштоў-наснага стаўлення да здароўя прадстаўдены ў адукацыйным праекце «Эфектыўныя формы ўзаемадзеяння з бацькамі па фарміраванні здаро-вага ладу жыцця ў дзяцей дашкольнага ўзросту» Міхееўскага ясляў-сада Дрыбінскага раёна.

Рэалізацыя зместу адукацыйных праек-таў «Супрацоўніцтва дзіцячага сада і сям’і ў выхаванні ў дзяцей дашкольнага ўзросту любові да роднага краю» (яслі-сад № 4 г.Горкі) і «Узаемадзеянне з сем’ямі выхаванцаў пры фарміраванні патрыятычных пачуццяў у працэ-се азнаямлення з гісторыяй i культурай роднага горада» (яслі-сад № 110 г.Магілёва) спрыяла не толькі фарміраванню ў дзяцей дашкольнага ўзросту ўяўленняў аб малой радзіме, цікавасці да роднага краю, яго каштоўнасцей, выхаванню пачуцця любові да сваей зямлі, але i павышэнню кампетэнтнасці бацькоў у фарміраванні ў дзяцей каштоўнаснага стаўлення да Радзімы.

Менавіта ў сям’і дзіця праходзіць першую школу чалавечых зносін, засвойвае нормы паводзін, каштоўнасці, першыя ўрокі бяспекі. Таму адна з задач абласнога фестывалю «Бя-спечнае дзяцінства» — актыўнае ўключэнне законных прадстаўнікоў у працэс выхавання культуры бяспекі жыццядзейнасці ў дзяцей дашкольнага ўзросту.

Распаўсюджанне эфектыўнага вопыту педагагічных работнікаў вобласці па пытан-нях узаемадзеяння з сем’ямі выхаванцаў ажыццяўляецца праз публікацыі ў навукова-метадычных часопісах, выступленні на семінарах, удзел у канферэнцыях, практычных занятках на базе ўстаноў дашкольнай адукацыі ў перыяд павышэння кваліфікацыі.

Так на практычных занятках у яслях-садзе № 34 г.Магілёва слухачы павышэння кваліфікацыі пазнаёміліся з вопытам работы ўстановы адукацыі па фарміраванні талерантна-га адукацыйнага асяроддзя па падтрымцы сем’яў выхаванцаў з лёгкай інтэлектуальнай неда-статковасцю, а ў дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці № 6 г.Магілёва — з полікультурным вы-хаваннем дзяцей дашкольнага ўзросту на аснове сацыяльнага партнёрства ўстановы дашкольнай адукацыі, сям’і i структур соцыума.

Санаторны яслі-сад № 85 г.Магілёва прадставіў вопыт работы па ўзаемадзеянні ca шматпа-каленнай сям’ёй, накіраваны на пошук новых падыходаў, якія забяспечваюць паўнавартаснае маральнае развіццё дзяцей ва ўмовах пераемнасці грамадскага i сямейнага выхавання.

Дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 1, яслі-сад № 116 і яслі-сад № 13 г.Магілёва знаёмяць з магчымасцямі ўстановы дашкольнай адукацыі і сям’і па грамадзянска-патрыятычным выхаванні дзяцей. У іх вопыце прадстаўлены разна-стайныя формы работы з сем’ямі выхаванцаў па далучэнні дзяцей дашкольнага ўзросту да роднай мовы, культуры і гісторыі роднай краіны. Адной з такіх форм з’яўляецца дзіцяча-бацькоўскі клуб «Крыніца» ўяслях-садзе № 13 г.Магілёва. У план кожнага пасяджэння клуба ўключаецца сумесная творчая, даследчая, пазнавальная дзейнасць педагагічных работнікаў, выхаванцаў і бацькоў. Тэматыка сустрэч аб’яднана агульнай ідэяй вырашэння задач па-трыятычнага выхавання дзяцей: «Мая сям’я», «Мой дзіцячы сад», «Вуліца, на якой я жыву», «Мой горад», «Памятныя месцы роднага горада», «Мая сталіца», «Мой родны край» і інш.

Яслі-сады № 68 i № 53 г.Магілёва, яслі-сад № 10 «Расінка» г.Асіповічы, яслі-сад № 4 «Рамо-нак» г.Клімавічы дзеляцца вопытам арганізацыі работы «Матчынай школы», адантацыйных пляцовак, груп кароткачасовага і вячэрняга знаходжання, груп выхаднога дня, сезонных пляцовак. Такія формы арганізацыі дашкольнай адукацыі дапамагаюць ажыццяўляць цеснае супрацоўніцтва з сем’ямі па выхаванні і развіцці дзіцяці, спрыяюць павышэнню псіхолага-педагагічнай культуры бацькоў. У Магілёўскай вобласці арганізавана работа амаль 600 такіх груп.

Такім чынам, метадычная падтрымка кіраў-нікоў і спецыялістаў устаноў дашкольнай адукацыі, якая ажыццяўляецца ў Магілёўскай вобласці, спрыяе павышэнню іх прафесійнай кампетэнтнасці па арганізацыі супрацоўніцтва з сем’ямі выхаванцаў.