gb9 LEChEBNOE_ChTENIE      DETSTVO_OPALENNOE_VOYNOY fy